לכל המאמרים

תחינה לכלה ביום חופתה

אלהים, מושיב יחידים ביתה. ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם. ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים: פרו ורבו ומלאו את הארץ.
רבונו של עולם , אתה האל הגדול, הגבור והנורא. אתה עשית את השמים ואת הארץ.אתה הוא יוצר האדם ונפחת בו רוח ונשמה. בראת איש ואשה ורשמת בהם יו"ד באיש וה"א באשה, למען דעת וללמד אותם לאמר: זכו – שכינה בינהם. ולכן אני הכלה הנצבת לפניך היום, אלהי קדושים, מוכנה ומזמנת בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדיך, להכנס לחופה עם חתני המיועד להיו בעלי.
הנני מפילה תפילה תחנונים לפני כסא כבודך בשעת רצון זו שבה הנך מוחל לי ולחתני על כל עוונותינו וחטותינו ואשמותינו, ככתוב: " מצא אשה – מצא טוב ויפק רצון מה'". ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים טובים וחופה.
יהי רצון מלפניך שתשרה שכינתך ביננו ותיחד עלינו את שמך הקדוש: יו"ד ה"א, ותתן לנו נפש זכה וברה ותכניס בלבנו  רוח קדושה וטהרה עולה יפה, זיווג הגון של אהבה ואחוה ושלום ורעות; זיווג כשר כדת משה ויהודית; זיווג של יראת שמים ויראת חטא; זיווג של ברכה כפי שנאמר : " ה' זכרנו יברך את בני ישראל". זיווג שיקוים בי הפסוק: " אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך".
יהי רצון מלפניך ה' האלוהים, שתטהרנו ותקדשנו בקדושתך ותשפיע עלינו רוח טהרה וקדושה  מאתך ותתרצה בנו ובמעשינו ותזכנו לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו ותברך אותנו מברכותיך , כי אתה הוא מקור הברכות . ברוך ומבורך תמיד.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן.