לכל המאמרים

תפילה לפני הדלקת נרות

נכתב על-ידי קבלת שבת תפילת חנה

רבון כל העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך,
שאני באה להדליק נר של שבת קודש,
לקיים מצות בוראי, באהבה ובגילה ובשמחת לבבי, כאשר ציויתני.
יהי רצון מלפניך, ה' אלוקים אלוקי ישראל,
שתשפיע אורה ושמחה וששון ויקר,
וחן וחסד ורחמים ורצון,
וחיים טובים וברכה ושלום לעליונים ולתחתונים.
ותאיר לנו ולנפשותינו ולרוחנו ולנשמותינו
באור פניך המאירים, כי באור פני מלך חיים.
כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור.
אור זרוע לצדיק, ה' אורי וישעי.
אל ה' ויאר לנו. אלוקים יחננו ויברכנו,
יאר פניו איתנו סלע.
יאר ה' פניו אלינו ויחננו.
לאור הגנוז לאור החיים, שעליו נאמר,
ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור.
אמן סלה ועד.