לכל המאמרים

תפילה בקבר רחל אמנו

אנא מלך מלא רחמים,
הנני באתי היום להשתטח על קבר רחל אמנו.
שתזכני בזכות מעשיה הטובים שעשתה כל ימיה
ולמען זכותה וצדקתה ותפלתה שזכרת לה
בהיותה עקרה ותפתח את רחמה, כמו שנאמר,
וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים, אֶת-רָחֵל; וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים, וַיִּפְתַּח אֶת-רַחְמָהּ. ( בראשית ל, כב).
ולמען צדקת לבבה אשר עשתה עם אחותה לאה.
שמסרה לה הסימנים כדי שלא תבוש מרמאות לבן אביה.
כן תזכור לנו זכותה וצדקתה עלי ועל כל עמך ישראל.
שתקבל את תפילתנו ותאזין שועתנו מה שאנחנו מבקשים מלפניך,
ותמלא משאלות לבבנו לטובה, ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם,
והטה אזנך ושמע, פקח עיניך וראה שוממותינו והעיר אשר נקרא שמך עליה,
כי היינו לעג וקלס בגויים, ואומרים אין תוחלת ותקוה.
ואם לא למעננו, למענך פעל, עד מתי יהיה עזך בשבי ותפארתך ביד צר.
והנה כאשר קבלנו על ידי חכמינו זכרונם לברכה,
שאבינו יעקב שקבר את רחל אמנו בדרך ולא הביאה לבית לחם, היה על פי הדבור.
כדי שתהיה לעזרה לבניה, כשהגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם,
יצאה רחל אמנו מקברה ובקשה עליהם רחמים, כמו שנאמר:
"קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים–רָחֵל, מְבַכָּה עַל-בָּנֶיהָ; מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל-בָּנֶיהָ, כִּי אֵינֶנּו".
ואתה ה' אלהינו, השבת לה, כמו שנאמר:
"כֹּה אָמַר יְהוָה, מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי, וְעֵינַיִךְ, מִדִּמְעָה:  כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם-יְהוָה, וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב. וְיֵשׁ-תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ, נְאֻם-יְהוָה; וְשָׁבוּ בָנִים, לִגְבוּלָם.  ( ירמיה, לא, יד- טז ).
מה נאמר מה נדבר, אם על גלות ראשון שהיה רק לשבעים שנה הרעישה רחל אמנו את העולם, מה תאמר עתה בגלות המר והנמהר הזה אשר למעלה מאלף ותשע מאות שנה שאנחנו בגולה אחר גולה מפוזרים ונדחים בארבע כנפות הארץ, תחת עול מלכים ושרים,
ואנחנו שפלים ונבזים וכקוצים כסוחים אנו בעיניהם,
ובכל יום, קללתו מרובה מחברו, ועקר כונתם, לעמוד על נפשנו להעביר דת תורתנו הקדושה, ולא יזכר להם שם ישראל עוד,
גם על תנוקות של בית רבן נתנו עיניהם היאך להעבירם מאמונתם המוחזקת להם מאבותיהם,
מה תאמרי רחל אמנו, איך תוכלי לנוח בקברך, הקיצי ותעוררי לישני חברון ומשה רעיא מהימנא וכל אבותינו הקדושים.
עמדי נא, התיצבי נא, חלי פני כבודו יתברך בעד שארית פליטת עמך בית ישראל,
הנאנחים והנאנקים, בדודים ושדודים, שפלים ונבזים, נתונים בסתר המדרגה,
עד מתי אלהים יחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח, עד מתי רשעים יעלוזו.
ובניך בוז יבוזו, עד מתי לא תרחם על ישראל עמך ועל ארצך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך, הנה זאת תורת הבית.
ההיכל והר הבית היה לשמיר ושית. עלו כלו קמשונים. כסו פניו חרולים, שועלים הלכו בו ( ואויבינו פלילים, ובאו בו פריצים ויחללוהו, בבית תפילה, כל ערל וטמא נותן תפילה).
והעיר הקדושה רבת המעלות עיר אלוהים סלע, הנה היא עתה שמא ושאיה,
ואם אנחנו בעונותינו ועונות אבותינו גרמנו את כל אלה, הלא אתה בעל הרחמים, הלעולמים תזנח ותאנף לנצח, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה.
לכן באנו לפניך בכפיפת קומה ובהכנעת רוח ובשפלות הנפש ובשבירת לב. שתזכור לנו זכות אבותינו הקדושים וזכות הצדקנית רחל אמנו, ותכפר לנו את כל חטואתינו ועוונותינו ופשעינו, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך,
ותעזרנו לשוב בתשובה שלמה לפניך, ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים על האדמה אדמת הקודש.
ותסיר מאתנו כל המניעות המבלבלים אותנו מעבודת הקודש.
בכדי שנוכל ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ומצוותיך בכונה שלמה ורצויה, בלי שום טרדה ותסיר ממנו ומכל עמך בית ישראל כל מיני חולי ( ובפרט מחולה …פב"פ).
ותן לנו כח ובריאות הגוף. שנוכל לעבוד אותך יומם ולילה בלי רפיון, ותן לנו פרנסה טובה וגשמים בעתם, שתהא השנה הזאת מבורכת בכל מיני תבואות וכל מיני פרות, וכל מיני ירקות, ותן ספוקנו לכל אחד ואחד די מחסורו, ולא יחסר לנו כל ימי חיינו,
וזכנו לגדל את בנינו ( ובפרט …פב"פ) ( ומי שיש לו בנים בחוצה לארץ, יאמר : ותזכני לשמוע בשורות טובות מבני וכו') (ויפרט כל אחד מקרוביו ומיודעיו). שתצליח להם בכל מעשה ידיהם.
והנני בלי נדר נותן שמן למאור לעילוי נשמת רחל אמנו. ונשמת רבי מאיר בעל הנס, ונשמות כל הצדיקים והחסידים (ולהצלחת בני פב"פ וכו'), שיאריכו ימיהם ושנותיהם, ולא ימות שום אחד מבניהם בחיי אביהם ואמם.
ויזכו לבנים צדיקים וכשרים בכל מדות טובות.
ותזמין להם זווג כשר וראוי להם, ולא יראה ולא ישמע שום שמץ פסול בזרענו ומשפחתנו, ונזכה לראותם יחד בקבוץ גלויות וגאולה שלמה,
בעגלא  ובזמן קריב, אמן סלע,
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.