לכל המאמרים

תפילה על גידול ילדים

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו, שנזכה בעזרתך לבנים מושלמים ברוחניות ובגשמיות.
ונזכה לחנכם בדרך הראויה והטובה ביותר, בדרך אשר תתאים לכל אחד ואחד מהם.
ונשכיל לרדת אל עומק נפשם ולהיטיב להכיר את תכונותיהם ומידותיהם ועל פיהם לחנכם.
זכנו ותן בנו את היכולת להורותם את דרך האמת הצרופה. ולא נטעה חס חלילה בשום פרט בדרך חנוכם.
ולואי ונזכה לראות את כל צאצאינו , בלי יוצא מן הכלל, הולכים בדרך הישר אשר צוונו אבותינו, גם אחרי צאתם מרשותנו אל רשות עצמם.
ועל זאת עיננו לך נשואות, שתזכנו להצליח בחנוכם, כי אתה יודע כמה קשה בעת הזו לשמר את הילדים לבל תפגע בם יד זרה חס וחלילה.
ואתה יודע גם כמה נסיונות עוברים עד שמגיעים אל הדרך הישרה.
לפיכך, אנחנו מבקשים ממך, אבינו שבשמים , הגומל טוב לכל אחד מבריותיו, לזכותנו, שיגולו רחמיך על מידותיך.
ונצליח ונשכיל להתבונן היטב בדרך בה נחנך את כל אחד ואחד מצאצאינו שתתן לנו בכחך הגדול.
ונדע אימתי לשחק עמם ואימתי ליסרם.
שלא נשחק חס וחלילה בעת שצריך ליסרם ושלא נקפיד בשעה שיש צורך לנהוג ביד רכה.
ולא נאסר את המותר ולא נתיר את האסור. ואנו נהיה הדוגמא החיה והטובה ביותר לפניהם.
ויהא בכוחנו לדבר על לבם לשמע לכל מה שאנו מצוים אותם,
שלא ננהג בם ביד קשה, אלא השפעתנו תהא חזקה עליהם ויעריכו אותנו ויענו לכל דבר שנאמר להם.
ותתן בנו התבונה הנצרכת לנהוג עמם בדיוק במידה הראויה.
כי מחד גיסא אם ננהג ביד רכה, לא טוב נעשה. ומאידך גיסא , אם נכביד יותר מדי את עולנו, גם לא טוב יהיה. ואיך נדע איך לנהג בם? הלא יש כל כך הרבה כללים בחינוך, שנכתבו ביחס אלינו אך לא תמיד תספיק לנו תבונתנו לרדת לעומק הענין.
ועל כן מפילים אנו את תחנתנו לפניך, שתזכנו, תבננו בבינה ודעת לנהוג עמהם בכל שעה ושעה ,
כי יודע אתה, שרצוננו לעשות רצונך להעמיד לך בנים שישרתוך ויברכו שמך, וילמדו תורה כל ימי חייהם.
אך על זאת אנו מתחננים לפניך, רבון כל העולמים. " שגיאות מי יבין מנסתרות נקני".
שכן לא תמיד נוכל להבין כיצד לנהוג.
לפיכך , הורנו אתה, ה', את דרך האמת למען ניטיב לדעת, להשכיל ולהתבונן ולא נטעה חס וחלילה ולמען לא נקוץ בסבלות גדולם.
ושנדע מהי התכלית העצומה, הטמונה בחנוך בנים לתורה והיותם חוליה קדושה בשרשרת הדורות הנאמנים לרוח ישראל סבא.
יהי רצון שנקבל את הסבל והצער הכרוך בגדולם וחנוכם באהבה רבה
ונדע להוקיר בהכרת תודה את שגומל אתה אותנו.
רק מבקשים אנו ממך, שלא תקשה עלינו את צער גדולם וחנוכם.
אם תזכם בטבע טוב ובמידות נוחות ואותנו תזכה בבינה ובהשכל איך להדריכם
באופן שיהיו בנים בריאים בגופם ובנפשם, מתוקנים ברמ"ח אבריהם ובשס"ה גידיהם.
" יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי".
אמן.