לכל המאמרים

תפילה על הבנים

נכתב על-ידי סדור 'ישועת ישראל'

רבונו של עולם,
זכני שיהיו בנינו מאירים בתורה.
ויהיו בריאים בגופם ושכלם, בעלי מידות טובות ועוסקים בתורה לשמה.
תן להם חיים ארוכים וטובים. ויהיו ממלאים בתורה ובחכמה ויראת שמים.
יהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה.
תצילם מעין הרע ומיצר הרע ומכל פורענויות ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך.
וזכנו ברחמיך הרבים שתמלא מספר ימינו עד מלאת שבעים שנה ויותר בטוב ובנעימים, באהבה ובשלום.
ונזכה לגדל כל אחד מבנינו ומבנותינו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
ותזמין לכל אחד מבנינו ומבנותינו את זווגו ולא יודחו לפני אחרים חס וחלילה.
ברך מעשי ידינו ליתן להם מוהר ומתן בעין יפה. ונוכל לקיים מה שאנחנו מבטיחים ליתן להם, בלי נדר, להשיאם עם זווגם בימי נעוריהם, בנחת רוח ובשמחה.
{ומהם יצאו פירות טובים ובנים צדיקים זוכים ומזכים לכל ישראל.
ולא יתחלל חס וחלילה שמך הגדול על ידינו ולא על ידי זרענו.
מלא משאלות לבנו לטובה ולהצלחה, לבריאות וכל טוב.
ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך על ידינו ועל ידי זרענו וזרע זרענו, תמיד.
אמן כן יהי רצון.