לכל המאמרים

תפילה לאחר הדלקת נרות

יהי רצון מלפניך ה' אלהי , אלהי ישראל,
שתחונן אותי ( ואת אישי) ואת כל קרובי,
ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים.
ותזכרנו בזכרון טובה וברכה. ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים.
ותשכן שכינתך ביננו וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים
אוהבי ה', יראי אלהים , אנשי אמת, זרע קודש.
בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.
אנא , שמע את תחינתי בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו.
והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד
והאר פניך ונושעה,
אמן.