לכל המאמרים

על הבעל

נכתב על-ידי 'חופת חתנים' - הרב ד"ר רפאל מילדולה.

יהי רצון מלפניך, ה', שתשמור ותנצור את בעלי מכל נזק, מכל רע ומכל חולי.
ותתן לו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של אושר וכבוד.
ותתן לנו זרע בר קיימא ובנים הגונים וצדיקים. ותטע ביננו תמיד אהבה ואחוה ושלום ורעות.
ותקבע אהבתי בלבו של בעלי, שלא יחשב בשום אשה בעולם זולתי.
ויהיה בעלי שמח בי יותר מכל הטובות שיש לו בעולם. ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך כיהודים כשרים.
ותמשיך עלינו קדושה וטהרה במחשבה , דבור ומעשה, לעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל.
ותברך את בעלי ברכה שלמה ברב עוז ושלום ,
כדבר שנאמר: " יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"
ונאמר : " ה' ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ".
אמן כן יהי רצון.