תחינות לפוריות, הריון ולידה.

כשנכנסת לחודש תשיעי

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שתרחם על כל עוברות היולדות מעמך ישראל ובפרט עלי…( שם ושם האם) ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה ואלד בנקל, בלי שום צער בטרם יבוא חבל...

בשעת הלידה

יהי רצון מלפניך, שתרחם עלי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל. ותצילני מפתקה של חוה, ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה ואלד בנקל בלי שום צער, בטרם יבוא חבל לי. ויצא הולד לאויר...

כשנכנסת האשה לחודש ג' לעיבורה

"לך ה'  הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל ראש". רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אני מתפללת לפני כסר רחמיך, רחום, שידעתי שאיני כדאית כלל,...

תפילה להפקד בבנים

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, צור העולמים, צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול הנעלם מפסוק : ה' זכרנו יברך, יברך את בית אהרון, שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה,...

תפילה לאשה מעוברת

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתקל מעלי את צער עבורי ותוסיף ותתן לי כח ואון בכל ימי העבור, שלא יותש כוחי ולא כח העובר בשום דבר שבעולם, ותציל אותי מפתקה של...

תפילת האשה לאחר לידה

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,מלך רחמן ומרחם. כשם שהצלתני מהצרה הזאת ומן הסכנה העצומה זו, כך, יכמרו רחמיך להציל מן הסכנה זו לכל בנות אברהם, יצחק ויעקב, זרע אוהביך. וכשם שהצלתני...

תפילת המינקת

רבון העולמים, אתה שומע תפילת כל פה הצועקים אליך, בכל לבבם ובכל נפשם, היראים והחרדים אל דבריך. ה' הנה שפתי לא אכלא מלהודות ולשבח לשמך הגדול על כל הטובות שעשית עמדי ולא כגמולי...

תפילת היולדת בקומה מהמיטה

יהי רצון שתזמין מזון לעבדך התינוק הזה בריבוי חלב די מחסורו אשר יחסר לו ושים בלבבי העת שצריך להניק כדי לתת לו. והקל מעלי השינה שעת שיבכה, פתח אזני כדי לשמוע מיד ותצילני...