צו

צו את אהרון

“צו את אהרון” (ויקרא, ו, ב). “אין צו אלא לשון זירוז. אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (רש”י). כל אבריו של אדם יש להם “כיס” – כעין...