מצורע

מטומאה לאהבה

אנו עוסקים בשבתות אלו בסוגיות הטומאה והטהרה, ובסוף פרשתנו – בטומאת האשה במצביה השונים. כידוע, דיני טומאה וטהרה משמעותיים רק לאדם הרוצה להיכנס להר הבית או הרוצה לאכול ‘קדשים’. לדעת חכמים אין איסור...