מטות

טבילת כלים מדאורייתא

‘וידבר ה’ אל משה לאמר: צרור את המדינים והכיתם אותם. כי צררפים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם’ (פינחס, במדבר כה, טז-יח). ‘וידבר...