יתרו

טיבם של לוחות שניים

עשרת הדברות שניתנו לבני ישראל במעמד הר סיני מוזכרים בפרשת יתרו ולאחר מכן בספר דברים, פרשת ואתחנן. קיימים הבדלים שונים בין נוסח הדברות בשני המקומות. אחד מההבדלים נוגע לנוסח הדיבר החמישי בדבר כיבוד...

אני נפשי כתבתי נתתי

מעמד הר סיני הוא המעמד הפלאי והנשגב ביותר לו זוכים בני ישראל. שתי הדברות הראשונות – “אנכי ה’ אלקיך” ו- “לא יהיה לך אלהים אחרים על פני” נאמרות ישירות מפי הגבורה, וככאלה מהוות...

“כפה עליהם הר כגיגית”

“ויתיצבו בתחתית ההר, א”ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. א”ר אחא בר יעקב: מכאן...

” מה שמועה שמע ובא”

“וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה’ את ישראל ממצרים”. ומביא רש”י את הגמרא במסכת זבחים (דף קט”ז): “מה שמועה שמע ובא? קריעת...

אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור

נוסח הדיבר הרביעי שבפרשת יתרו שונה בתכלית מנוסח דיבר זה בפרשות ואתחנן. בפרשת יתרו מצווים אנו לזכור את יום השבת בעוד שבפרשת ואחתנן מצווים אנו לשמור את יום השבת. על מהות ההבדל בין...

“וכל העם רואים את הקולות”

במרכז פרשת יתרו עומד כידוע מעמד הר סיני. אחד מהמוטיבים המשמעותיים בעצמת המעמד הינו חוש הראייה. פסוקים רבים מדברים על ראייה יוצאת דופן אשר לא נחוותה עד כה, וכך מבאר רש”י  ” רואים...

הנה אנכי בא אליך בעב הענן

לאחר חמישים ימי ספירה והכנה, זוכים בני ישראל לקבל תורה, במעמד הר סיני. ברם דווקא המפגש הנאצל והמיוחל בין עם ישראל ואלוקיו באותו מעמד פלאי לוט בערפל, מכוסה בענן ומתבצע, לכאורה, באיפוק, בריחוק...