תפילה להפקד בבנים

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,
צור העולמים, צדיק בכל הדורות,
למען שמך הגדול הנעלם מפסוק : ה' זכרנו יברך, יברך את בית אהרון,
שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה,
מתוקן ומקובל וראוי לחיות ולהתקיים בלי שום עוון ואשמה, ותתן לי זרע אנשים ותברכני בשמך,
ותברך את ביתי בזכרך, ואדע כי שלום אהלי.
ותשפיע בו נפש, רוח ונשמה ממחצב טהור,
ותכונן כל הכנותיו, כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בנוי ובחן ובחסד וברחמים,
בקו הבריאות, באומץ ובתוקף ובגבורה.
ותרחם עליו בהעשותו, בהתרקמו אבריו.
ותציגהו על בוריו בנפשו וברוחו ובנשמתו, בקרביו וביצוריו
ולא יהיה באחד מאבריו לא נזק ולא חסרון, לא נגע ולא חולי,
ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו,
ולולד במזל טוב ובשעה טובה וברכה והצלחה.
ויחיה חיים טובים וארוכים ולשלום, בין ברוחניות בין בגשמיות,
בעושר ואושר וכבוד בכלל עמך ישראל.
ותברכני ואת זרעי וזרע זרעי בכל דבר המשלים דעתנו ושכלנו והשגתנו לעשות רצונך.
ותברכני בברכות שמים מעל ובברכות תהום רובצת תחת ברכות שדים ורחם,
אנא ה' צבאות, אלהי ישראל, יושב הכרובים,
תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני, השקיפה ממעון קדשך עלי, השקפה לטובה
ונתת לי זרע אנשים משופע בנשמה קדושה, ויהיה עוסק בתורה ומקיים מצוות,
ומברכות פיך תברכני ויבורך בית עבדך עם כל בית ישראל לעולם.
שמעה תפילתי ה' ושועתי האזינה,
וקיים בי כונת יצירתך את האדם בעולמך, כי לשבת אותה אתה בראתה ואתה יצרת,
ונתת לי זרע אנשים קדוש וטהור בנשמה חדשה, קדושה וטהורה מן החדר תבוא.
מדובק בנשמות קדושי עליונים,
ואתם נשמות הקדושים אשר הייתם בעולם הזה,
חלו נא פני אל למלאת שאלתי לטובה,
בזכותכם ובזכות אשר אני מתאוה להעמיד בן זריז וממולח בתורה והגון לנביאות,
שמע קולי ה' אלהים וקבל ברחמים וברצון את תפילתי,
ואל תשיבני ריקם מלפניך ותמלא שאלתי לטובה,
ואגדלנו ליראת ה' כל הימים עד עולם, הוא ובניו בקרב ישראל,
אמן.