תחינת כלה

אדון יחיד, רבון העולמים
צופה ומביט עד סוף כל הדורות,
המנהיג עולמו בחסד בריותיו ברחמים,
תהא השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך.
מודה אני לך שאתה הוא ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי כל בשר, יוצרנו יוצר בראשית על שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.
ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות . לכן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקיצרתי בעבודך,ואני רוצה בלב שלם לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד,
"לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקירבי"
אני הכלה __________בת __________
הניצבת לפניך היום מוכנה ומזומנת בקדושה ובטהרה להיכנס לחופה כדת משה וישראל
עם החתן ______________בן _____________
המיועד  להיות בעלי, מפילה תחינתי לפני כסא כבודך בשעה זאת, עת אתה מוחל לי ולאישי (ולחתני?.)על כל עוונותינו, וחטאינו, שמע קולנו ה' אלוקינו אב הרחמן וקבל ברצון את תפילתנו. מודה אני לפניך מלך חי וקיים,

על כל  הטובות שגמלת עימי מיום היוולדי ועד עתה.
יהי רצון שתשרה שכינתךביננו ותייחד עלינו את שמך הקדוש,
תשפיע עלינו רוח טהרה וקדושה מאיתך ותתרצהה בנו ובמעשינו ותזכינו לעשות רצונך תמיד, כל ימי חיינו ותברך אותנו מברכותיך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.
שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם.
ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה.