לבריאות

רבונו של עולם, ברחמיך תן בנו כח ובריאות ויכולת מספיק,
וחזק ואומץ באברינו וגידינו וגופנו לעמוד על המשמר.
ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך,
ותצילנו מכל רע ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים ומלא שנותינו , ארך ימים ושנות חיים.
ושנות חיים תוסיף לנו לעבודתך. ובצל כנפיך תסתירנו.
ותצילנו לנו ולכל בני ביתנו מכל גזרות קשות ורעות ונהיה שקטים ושאננים, דשנים ורעננים לעבודתך וליראתך.