טללים על פרשת 'קדושים'

פרשת קדושים קשורה בתכנה לסוף הפרשה הקודמת: " כמעשה ארץ מצרים… וכמעשה ארץ כנען… לא תעשו" (יח, ג). התורה מדגישה שלא די להמנע מעשיית הרע, אלא יש לשאוף לחיי קדושה וטהרה ע"י עשיית מצוות ומעשים טובים בכל עת. ישנה הדרגתיות בהנחלת הקדושה בעם. החל מההנזרות מחיי טומאה – כדרך הגויים וההבדלה שלנו כעם. עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים – ההנהגה הרוחנית, וההתקדשות תחילה בחיי המשפחה, היא אשר יוצרת את התאים הבסיסיים להיותנו עם ועד המצוות שבין אדם לחברו- אורח חיים חברתי, כללי של קדושה וטהרה.
עוד רמז יש כאן כי משולים חיי טהרת המשפחה לעבודתו של הכהן הגדול, עד לשיאה, התייחדותו של הכהן הגדול, בקדושה ובטהרה, עם השכינה בקודש הקודשים, ביום הכיפורים.