חודש אייר

חודש אייר הוא חודש זיו. חודש של הלה.
בחודש זה החלו תהליכם גדולים לאורך הדורות:
בנ"י החלו את הליכתם במדבר, לאחר קריעת הים – לקראת קבלת התורה.
בנ"י החלו את הליכתם במדבר, לאחר קבלת התורה – לקראת הכניסה לארץ ישראל.
החלו להיבנות שני בתי המקדש.
בדורנו האחרון זכינו ליום העצמאות וליום ירושלים.
איש לא תכנן ימים אלו לחודש זה. רצה הקב"ה ללמדנו שאנו בעיצומו של התהליך.
כשם ש'הפסק טהרה' או כל בדיקה במהלך 'שבעה נקיים' הם חלק בלתי נפרד
מהתכוננות לפיסגת ביטוי הקדושה שבטבילה ובייחוד.
חודש זה הוא חודש של תהליכים והתכוננות ל'גמר הגדול'. חודש של עבודה על המידות.
קשיים ונפילות הם חלק מהדרך.
עלינו להשכיל ולהבין שכל קושי בחיינו האישיים ובחיינו כאומה – הם מנוף להתעצמות וצמיחה.
יהי רצון שמתוך ראית התהליך – נזכה במהרה לגאולה שלמה.