מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

על זכרונות ויום הזכרון

"ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר" (ראש השנה דף טז.)ע"פ המדרש הנ"ל, תקיעת השופר מטרתה להזכיר לקב"ה את זכויותינו. יתרה מכך, אחד משמותיו של ראש השנה הוא "יום הזכרון" ומן

יעשה תשובה ויתכפר לו

"שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם 'חטאים תרדף רעה'. שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? אמרה להן 'הנפש החוטאת היא תמות'. שאלו לתורה - חוטא מהו עונשו? אמרה: 'יביא קרבן ויתכפר' שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן 'יעשה תשובה ויתכפר לו'" (ירושלמי מכות ב', ו'). למעשה החטא הש

מי מאיתנו שומע את קול השופר? מי מאיתנו מקשיב לו? ומי מאיתנו... מרגיש אותו?

ראש השנה  באמי התגלתה מחלה קשה. הקשבתי לתקיעות...מוחי לא היה פנוי לעמוד על מקורן הרציונלי, את ההסבר על בלבול השט"ן  לא הבנתי, ובזכרונות על יצחק אבינו הנעקד והאייל התקוע בסבך לא שקעתי. עמדתי פשוט ב''קול דממה דקה'' והקשבתי...הקשבתי לקול השופר המהדהד בבית הכנסת, מנסה להרקיע שחק

איך קורעים את גזר הדין?

אחד מיסודות האמונה מגולם באמירה: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה". בכוחנו לשוב אל ה' ולשנות גורלנו לטובה.ברם במדרש מורכב, המובא בגמרא במסכת ראש השנה (י"ז:), מבקשים חכמנו להתעמת עם סוגייה זו: "היה רבי מאיר אומר: שנים שעלו למיטה וחוליין שווה, וכן שנים שעלו לגרד

על זדונות וזכויות

במסכת יומא (פ"ו:) מוזכרות שתי אמירות בעלות עוצמה, העוסקות בכוח התשובה, והמיוחסות לאמורא ריש לקיש. במקום אחד אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות". במקום אחר אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות". לפי הגמרא, אין סתירה בין שתי האמירות,

שומע תרועה

נחלקו הראשונים בדבר הנוסח הראוי לברכה קודם התקיעה בשופר.  לשיטת הרמב"ם ואחרים, שהתקבלה להלכה, יש לברך "לשמוע קול שופר", שכן שמיעת השופר היא עיקר מצוות השופר. לשם המחשה, מקביל הרמב"ם בין התקיעה בשופר לבניית סוכה. התורה אינה מצווה אותנו לבנות סוכה, כי אם לישב בסוכה.

כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה

"ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר" (ראש השנה דף טז.)ע"פ המדרש הנ"ל, תקיעת השופר מטרתה להזכיר לקב"ה את זכויותינו. יתרה מכך, אחד משמותיו של ראש השנה הוא "יום הזכרון" ומן

שובו אלי ואשובה אליכם

מגילת איכה חותמת במילים: "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". לפי המדרש (איכה רבה, ה', כ"א), מילים אלה מנציחות ויכוח תמידי בין כנסת ישראל לקב"ה, אשר עניינו האחריות לחזרה בתשובה.  לפי כנסת ישראל הקב"ה הוא האחראי להשיבה: "אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש

החטא להזכיר חטא

אנו נמצאים בעיצומו של תהליך התשובה המלווה את קבלת השנה החדשה. השלב העיקרי עשיית התשובה הינו שלב הוידוי, כמאמר הרמב"ם (הלכות תשובה פ"א): "כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא 
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות