מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

הנה אנכי בא אליך בעב הענן

לאחר חמישים ימי ספירה והכנה, זוכים בני ישראל לקבל תורה, במעמד הר סיני. ברם דווקא המפגש הנאצל והמיוחל בין עם ישראל ואלוקיו באותו מעמד פלאי לוט בערפל, מכוסה בענן ומתבצע, לכאורה, באיפוק, בריחוק ובהגבלה: "ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעו

"וכל העם רואים את הקולות"

במרכז פרשת יתרו עומד כידוע מעמד הר סיני. אחד מהמוטיבים המשמעותיים בעצמת המעמד הינו חוש הראייה. פסוקים רבים מדברים על ראייה יוצאת דופן אשר לא נחוותה עד כה, וכך מבאר רש"י  " רואים את הקולות – רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר".  חידוד חושי הראייה מגיע לשי

אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור

נוסח הדיבר הרביעי שבפרשת יתרו שונה בתכלית מנוסח דיבר זה בפרשות ואתחנן. בפרשת יתרו מצווים אנו לזכור את יום השבת בעוד שבפרשת ואחתנן מצווים אנו לשמור את יום השבת. על מהות ההבדל בין שני ציוויים אלו ניתן ללמוד מסיפור בריחתם הפלאית של רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר למערה מאימת הרומאים (שבת לג

" מה שמועה שמע ובא"

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים". ומביא רש"י את הגמרא במסכת זבחים (דף קט"ז): "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק " .  שאלת הגמרא תמוהה היא. הרי התורה בפירוש אומרת מה הייתה השמועה אות

"כפה עליהם הר כגיגית"

"ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. א"ר אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא ( רש"י - שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם - יש להם תשובה, שקבלוה באונס) . אמר ר

אני נפשי כתבתי נתתי

מעמד הר סיני הוא המעמד הפלאי והנשגב ביותר לו זוכים בני ישראל. שתי הדברות הראשונות – "אנכי ה' אלקיך" ו- "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" נאמרות ישירות מפי הגבורה, וככאלה מהוות את שיאו של המעמד: "וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת וְאֶת הַלַּפִּידִם וְאֵת קוֹל הַש

טיבם של לוחות שניים

עשרת הדברות שניתנו לבני ישראל במעמד הר סיני מוזכרים בפרשת יתרו ולאחר מכן בספר דברים, פרשת ואתחנן. קיימים הבדלים שונים בין נוסח הדברות בשני המקומות. אחד מההבדלים נוגע לנוסח הדיבר החמישי בדבר כיבוד אב ואם. בספר שמות מתוארת המצווה (כ', י"א): "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַ
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות